مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (298)

گفتار اول: علیّت2 2-1-1- مقدمه:2 2-1-2- تعریف علت و معلول:2 2-1-3- اقسام علّت :22-1-3-1-علت تامّه:22-1-3-2- علت ناقصه:2الف- علت فاعلی:2ب- علت‏غایی:2(ج) و (د) – علت مادی و صوری:2 2-1-4- حقیقت علیّت :2الف)جعل:2ب ) ملاک نیاز به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (296)

2 – 2 – 3 – خدمت در بازار کالا و خدمات ……………………………………………………………………………….. 402 – 2 – 4 – تفاوت خدمات …………………………………………………………………………………………………….. 402 – 2 – 5 – انواع فعالیت‌های خدماتی ………………………………………………………………………………………. 412 – 2 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (286)

ب‌- قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….21 1- قرارداد اکتشاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21 ?- قرارداد استخراج و فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..22ج‌- قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌22 ?- قرارداد امتیاز نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌22 ?- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………….23 ?- قرارداد مشارکت در سرما‌یه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………..23 ?- قرارداد بیع متقابل (قرارداد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (287)

گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی57بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی57بند دوم: معایب آمارهای جنایی58گفتار دوم: تکنیکهای جدید سنجش بزهکاری 60بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف 61بند دوم: تحقیقات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (290)

الف-پولشویی………………………………………………………………………………………………………………………………..87 الف1-تاریخچه پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….88الف2-شیوه‏هاى پول‏شویى……………………………………………………………………………………………………………….. 90 الف3-مراحل عملیات پول‏شویى…………………………………………………………………………………………………………91الف4-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………………………………………………..92الف5-مبارزه با پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….93الف6-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى……………………………………………………………………………………………95الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى……………………………………………………………………………………….96ب- رشــوه در روابـط خارجی…………………………………………………………………………………………………………98ب1- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی………………………………………………………………………………………98ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………………………………………….99ب3-تفاوت ادامه مطلب…

By 92, ago